Βρείτε στο έγγραφο που ακολουθεί τον κωδικό υποψηφίου (username) για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2021

Το password για το Μηχανογραφικό 2021 παραλαμβάνεται από τους ίδιους τους μαθητές στο σχολείο.